Disclaimer

Gebruikersovereenkomst:


Verantwoordelijk voor de inhoud:

BRUSTOR N.V.
Muizelstraat 20
8560 Wevelgem (België)

T+32(0)56 53 18 53 
F+32(0)56 53 18 20

e-mail: info@brustor.com
Web: www.brustor.com

Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk
BTW-Identificatienummer: BE0435.751.318Deze website van BRUSTOR N.V. wordt u, de gebruiker, aangeboden onder voorwaarde dat u de daarin vastgestelde voorwaarden en mededelingen zonder enige wijziging aanvaardt. Het staat BRUSTOR N.V. vrij de inhoud of de layout van deze website naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of deze website niet meer beschikbaar te stellen. Met de toegang tot deze website en uw gebruik van de website, aanvaardt u deze voorwaarden.

1. het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens op deze website, die eigendom zijn van BRUSTOR N.V. of een andere gebruiker, niet opzettelijk en zonder toestemming te veranderen, te beschadigen of te vernietigen;

2. deze website niet te gebruiken om wettelijk verboden handelingen of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten of aan te zetten tot het verrichten van een wettelijk verboden activiteit. Iedere handeling van de gebruiker die ertoe resulteert dat de toegang tot de website voor andere bezoekers of voor BRUSTOR N.V. niet mogelijk is, word als ongeoorloofd gebruik beschouwd.

 

Controle op het gebruik

Door gebruik van dit systeem, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk op elk moment gecontroleerd te kunnen worden door de beheerder van de website. De gebruiker wordt er bovendien op gewezen dat de systeembeheerder bewijs van enige criminele activiteit, waargenomen bij dergelijke controles, aan de bevoegde wetsinstanties kan doorspelen. Indien de gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Afstandsverklaring

BRUSTOR N.V. heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo actueel, correct en duidelijk mogelijk is. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie fouten bevat. BRUSTOR N.V. wijst, in het bijzonder, maar niet beperkt tot een onderdeel van deze overeenkomst, elke verantwoordelijkheid voor onopzettelijke fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie van zich af, die eventueel op deze website aanwezig zijn. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie op de servers van BRUSTOR N.V. werden door BRUSTOR N.V. samengesteld op basis van verschillende bronnen en kunnen worden gewijzigd zonder dat de gebruiker dit vooraf is meegedeeld. BRUSTOR N.V. geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, stijl, volgorde, of de aard van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden

De websites van BRUSTOR N.V. kunnen nu of in de toekomst links naar websites bevatten die door derden beheerd worden. De websites waarnaar op de websites van BRUSTOR N.V. verwezen wordt, worden niet door BRUSTOR N.V. gecontroleerd. BRUSTOR N.V. is voor informatie, mededelingen of materiaal op dergelijke websites of op websites waarnaar zij verwijzen, niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Het is niet de bedoeling van BRUSTOR N.V. via links naar websites van derden, de links of de producten en/of diensten die door deze link gepromoot worden, aan te bevelen of te onderschrijven. BRUSTOR N.V. biedt deze koppelingen uitsluitend aan voor het gebruiksgemak van de gebruiker. Voor elke site van een derde zijn de eigen regels van toepassing met betrekking tot de geschiktheid van de informatie voor openbare raadpleging. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links of verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom

De gebruiker bevestigt dat deze website van BRUSTOR N.V. intellectuele eigendom bevat die beschermd is door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De gebruiker verbindt zich ertoe niets van deze website met de bijbehorende inhoud te gebruiken, reproduceren, kopiëren, verspreiden of te gebruiken als basis voor afgeleide werken, of om enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van BRUSTOR N.V. kan schaden.

Risicoaanvaarding

Bij elk gebruik van de website van BRUSTOR N.V., gelijk voor welk doel, aanvaardt de gebruiker alle risico's verbonden aan het gebruik van deze website en haar afzonderlijke pagina's. Dit risico omvat onder andere elk risico dat de computer, de software of gebruikersgegevens door een virus, door software of een ander bestand dat eventueel via een website van BRUSTOR N.V. of door consultatie van de website door de gebruiker overgedragen of geactiveerd wordt, beschadigd worden. BRUSTOR N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere, toevallige, resulterende of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winst- of inkomstenverlies, ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met gebruik of misbruik van deze website of van enige informatie, ontbrekende informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal dat via de website van BRUSTOR N.V. werd verkregen. De gebruiker aanvaardt verder elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website en wel ongeacht een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid, of eender wat anders ten grondslag ligt, zelfs in het geval dat BRUSTOR N.V. en/of een van haar medewerkers, filialen, of agenten op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid tot schade. BRUSTOR N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door haar daden, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, inclusief het verschaffen, samenstellen, tonen of leveren van informatie, of, die als gevolg van gelijk welke fouten, gebreken of onjuistheden in de informatie, ongeacht hun oorzaak, voortvloeien uit een beslissing of (uitgevoerde) handeling van de gebruiker die de verstrekte informatie of het gebrek aan informatie heeft vertrouwd.

Verboden gebruik

De gebruiker mag zich onder geen beding toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot het computersysteem, computernetwerk of eender welk onderdeel ervan met als doel een frauduleuze handeling uit te voeren, diefstal te plegen of een lokale, regionale of nationale wet te schenden.

In het geval van een onjuist, ongeoorloofd of verboden gebruik van de website door de gebruiker, behoudt BRUSTOR N.V. zich het recht voor de gebruiker het gebruik van de website naar eigen goeddunken te weigeren of de gebruiker te verbieden de website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media

Gezien deze website e-mail koppelingen, nieuwsbrieven, discussieforums, chatrooms, of andere kennisgevingen of mededelingen met betrekking tot BRUSTOR N.V. en/of andere gebruikers bevat of kan bevatten, gaat de gebruiker ermee akkoord dergelijke forums binnen hun beoogde doel te gebruiken. De gebruiker mag in geen geval de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor het belasteren of pesten van derden, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van BRUSTOR N.V. of een derde partij, het plaatsen of het verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, corrupte bestanden of andere programma's die deze site of de computers van BRUSTOR N.V. of van derden kunnen beschadigen of veranderen. BRUSTOR N.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te verwijderen, ongeacht de reden. De gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan BRUSTOR N.V. of haar filialen op de website geplaats werd, niet door BRUSTOR N.V. onderschreven is en dat dergelijke mededelingen niet als door BRUSTOR N.V. gecontroleerd of goedgekeurd beschouwd mogen worden.

Schadevergoeding

De gebruiker gaat ermee akkoord, BRUSTOR N.V., haar medewerkers, agenten, werknemers en ander personeel van BRUSTOR N.V. schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, gerechtskosten en schade voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de website en wel met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die, als ze waar zijn, een schending van de gebruiker tegen de bepalingen en voorwaarden zouden betekenen.

Geen contractuele verplichtingen

De gebruiker erkent dat door het gebruik van deze website, geen enkele relatie, inclusief maar niet beperkt tot partnerships, joint ventures, tewerkstelling, contractuele of vertegenwoordigende relaties, tussen de gebruiker en BRUSTOR N.V. of een afdeling of medewerkers van BRUSTOR N.V. ontstaat.

Rechtspraak

Deze overeenkomst wordt beoordeeld volgens de wetten van de Belgische staat. De gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en van het rechtsgebied België voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of ermee samenhangen. Het gebruik van deze site is niet toegestaan binnen een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden naar actie vertaalt.

De gebruiker doet onherroepelijk afstand van enig bezwaar dat hij eventueel op een gegeven moment heeft met betrekking tot de plaats van een strafrechtelijke procedure, een rechtszaak of een vordering die uit deze overeenkomst voortvloeit of ermee samenhangt en die voor dergelijke rechtbank ingeleid wordt, en doet onherroepelijk afstand van alle vorderingen met betrekking waarop dergelijke strafrechtelijke of gerechtelijke procedure of een dergelijke eis in een ongeschikte jurisdictie wordt ingeleid, en doet verder onherroepelijk afstand van het bezwaarrecht met betrekking tot een dergelijke eis, strafprocedure, gerechtelijke procedure of vordering, die voor een rechtbank ingeleid wordt, die geen bevoegdheid heeft ten aanzien van de gebruiker.

Toepasselijk recht

De uitvoering van deze overeenkomst door BRUSTOR N.V. is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures en niets in deze overeenkomst is van invloed op het recht van BRUSTOR N.V., verzoeken of eisen in te willigen aangaande de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door een partij of met betrekking tot informatie die BRUSTOR N.V. meegedeeld wordt of verzamelt over dat gebruik.

Geldigheid

Als een onderdeel van dit contract als gevolg van het toepasselijke recht ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, dan wordt die ongeldige of onuitvoerbaar bepaling vervangen door een geldige en uitvoerbare regelgeving, die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en alle andere contractuele bepalingen blijven geldig.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en BRUSTOR N.V. in verband met deze website. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie via eender welk communicatiemiddel tussen de gebruiker en BRUSTOR N.V. in verband met deze website.